Výživa dětí

V dnešní době nadbytku a prefabrikovaných polotovarů je důležité věnovat jídelníčku našich dětí obzvláště zvýšenou pozornost, jelikož jejich trávicí systém ještě není dost silný a teprve se vyvíjí (přibližně do věku 6 let). 

Zdraví dětí a správně nastavené modely stravování již od neútlejšího věku dítěte zásadně formují jeho zdravotní stav v pozdějším věku a jeho stravovací návyky v dospělosti. V ČR v současnosti pozorujeme u dětí alarmující nárůst obezity a zároveň je stále běžnější výskyt zdravotních potíží jako např. kožní ekzémy, alergie či opakovaná nachlazení a angíny. 

Navíc, podle statistických údajů trpí v České republice 10 % dětí do 12 let nadváhou a dalších 10 % trpí přímo obezitou. Tento fakt je alarmujícím indikátorem toho, že informovanost a přístup ke stravování dětí jak rodičů, tak osob angažujících se v práci s dětmi je nedostatečný. Přitom nastavení zdravých stravovacích návyků již v útlém věku dítěte je významným preventivním opatřením, odrážejícím se nejenom ve zdraví a mentální činnosti dítěte, ale i v jeho chování v kolektivu a trvale udržitelnému přístupu ke svému okolí. Vhodnou skladbou jídelníčku od útlého mládí ochránímě dítě před negativními vlivy, které "moderní strava" v řadě případů způsobuje a navíc mu pomůžeme vyhnout se řadě nezdravých stravovacích závislostí, kterých se ve vyšším věku jen těžko zbavují. 

V této souvislosti je důležité právě další vzdělávání jak nepedagogických pracovníků školního stravování, kteří zvyšováním jejich profesních kompetencí přímo navazují na zavádění zdravého životního stylu do školních jídelen, tak pedagogů, kteří si dalším vzděláváním potřebují osvojit dostatečně odborné kompetence pro to, aby byli schopni svým žákům efektivní formou vštěpovat potřebné principy zdravé výživy v jejich životě coby preventivního nástroje zdravého života jedince a společnosti.