Problematika spotřebních košů a zdůvodnění potřebnosti dalšího vzdělávání v oblasti Zdravé výživy ve školách

Jelikož školní stravování tvoří významnou složku celodenního stravování dětí pokrývající mezi 35 – 60% jejich denního příjmu potravy, prostředí školy a školní jídelny má možnosti se významným podílem účastnit na výchově dětí v oblasti prevence a osvojení si zdravých stravovacích návyků.V  této souvislosti je důležité právě další vzdělávání jak nepedagogických pracovníků školního stravování, kteří zvyšováním jejich profesních kompetencí přímo navazují na zavádění zdravého životního stylu do školních jídelen, tak pedagogických pracovníků, kteří si dalším vzdělávání potřebují osvojit dostatečné odborné kompetence pro to, aby byli schopni svým žákům efektivní formou vštěpovat principy zdravé výživy v jejich životě coby preventivního nástorje zdravého života jedince a společnosti. 
 
Vzdělávací programy jsou realizovány v souladu se školským zákonem a s ním souvisejících právních předpisů, které jsou zakotveny ve vyhlášce MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, a to formou spotřebních košů.  Spotřební koš je již od roku 1989 odvozen z doporučených dávek ČR pro příslušnou věkovou kategorii. Byl pouze novelizován finančními limity a přípustnou tolerancí +- 25 % pro určité druhy potravin, nicméně na základě nejnovějších poznatků velké skupiny odborníků tyto doporučené dávky stále neodpovídají současným světovým doporučením.